Modele njoftime

. Nënshkruhet Memorandumi për garantimin e sigurisë ushqimore në çerdhe, kopshte, shkolla, Spitale të dyja palët vlerësuan pozitivisht iniciativën e ndërmarrë dhe shprehën besimin për një bashkëpunim sa më të frytshëm në të ardhmen. Njoftim për aplikim për përzgjedhjen E kandidatëve për anëtarë të komisionit të prokurimit Publik të pranishëm në këtë cérémonies Ishin ZNJ. reida Kashta, drejtor i përgjithshëm i agjencisë së prokurimit Publik, Prof. Dr. dhori Kule, Dekan i fakultetit të Ekonomisë Si Edhe përfaqësues të stafit Akademik të Fakultetit të Ekonomisë dhe përfaqësues të APP.. Rezultatet e Reformës në prokurimin Publik 1 Janar – 15 mars 2018 KY mémorandum bashkëpunimi nënshkruhet në kuadër të Punës së ndërmarrë nga APP për profesionalizimin e prokurimit Publik, si një nga objektivat Kryesore në drejtim të përmirësimit të sistemit të prokurimit Publik në Shqipëri. Memorandumi ka në Fokus bashkëpunimin dhe mbështetjen për fushat me interes të përbashkët ndërmjet dy institucioneve, trajnimin e studentëve të FEUT në module MBI praktikat dhe procedurat e prokurimit Publik, ofrimin e internshipeve dhe rekrutimeve të studentëve të FEUT, të trajnuar në fushën e prokurimeve publike, organizimin e aktiviteteve dhe konferencave të përbashkëta. © Agjencia e prokurimit Publik 2019-të Errësira të drejtat e rezervuara KY është burgu i sigurisë të lartë ku do të vendoset El Chapo. Në mbështetje të nenit 19/3 të ligjit Nr.

9643, datë 20.11.2006 „për prokurimin Publik“, të ndryshuar, dhe pikës 6 të Vendimit të KËSHILLIT të Ministrave Nr. 521, datë 20.09.2017, njoftohen të Errësira autoritetet kontraktore, operatorët ekonomikë, audimarit si dhe çdo autoritet tjetër që në përmbushje të detyrës së TIJ përdor Sistemin e prokurimit Elektronik se, sot, më datë 20 qershor 2018, në Ambientet e fakultetit të Ekonomisë UT, u zhvillua Ceremonia e nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit midis FEUT dhe Agjencisë së Prokurimit Publik. . Agjencia e prokurimit Publik (në vijim „app“) në mbështetje të nenit 6 të Kreut I të VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 „për miratimin e rregullave të prokurimit Publik“ të ndryshuar, sjell në vëmendje të të Errësira autoriteteve kontraktore se, në vijim të njoftimit të Agjencisë së prokurimit Publik (në vijim „app“), me Nr. 14870 prot., datë 12.12.2017, drejtuar të Errësira autoriteteve kontraktore, Ju vemë në dijeni se me VKM Nr. 796, datë 29.12.2017 dhe VMK Nr. 797, datë 29.12.2017, janě miratuar respektivisht ndryshimenëvendimin e KËSHILLIT të minisonenr.

918, datë 29.12.2014 „për kryerjen e procedurave të prokurimit Publik në mënyrë elektronike“, dhe në vendimine KËSHILLIT të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 „për miratimin e rregullave të prokurimit Publik“ të ndryshuar, ndryshime të cilat janě botuar në 236, datë 04.01.2018. Sa më sipër, APP Ju sugjeron të merrni masat paraprake të nevojshme për ecurinë e Punës tuaj në sistem para datës 16.11.2018, Ora 15,00. Të dhëna statistikore MBI përdorimin e procedurës së prokurimit „negociim PA Shpallje paraprake të njoftimit të kontratës“ Agjencia e Prokurimit Publik sjell në vëmendje të autoriteteve kontraktore dhe operatorëve ekonomikë se, në ushtrim të detyrave të SAJ sipas parashikimeve të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 „për Prokurimin Publik“, të ndryshuar Lutemi, konfirmimin tuaj Deri ditën e martë, datë 18.12.2018, me e-mail në adresën Anxhelo.Elezi@app.gov.al dhe dërgimin Vetëm të 1 (një) personi, për efekt kapaciteti të sallave.